ساختار و مشخصات بتن سخت شده

قابلیت افزایش طول، و ترک خوردگی

به وسیله |2019-02-21T15:14:26+03:30فوریه 21st, 2019|پایداری ابعادی, ساختار و مشخصات بتن سخت شده|

قابلیت افزایش طول، و ترک خوردگی همانگونه که قبلا نیز بیان شد، اولین موضوع مهم در مورد تغییر شکلهای ناشی از تنشهای وارده و نیز ناشی از عوامل وابسته به

خواص حرارتی بتن

به وسیله |2019-02-21T15:10:48+03:30فوریه 21st, 2019|پایداری ابعادی, ساختار و مشخصات بتن سخت شده|

خواص حرارتی بتن مطابق تعریف، ضریب انبساط حرارتی () تغيير طول واحد طول ماده به ازای تغییر دما به میزان یک درجه می باشد. انتخاب سنگدانه با ضریب انبساط حرارتی

جمع شدگی حرارتی

به وسیله |2019-02-21T14:56:41+03:30فوریه 21st, 2019|پایداری ابعادی, ساختار و مشخصات بتن سخت شده|

جمع شدگی حرارتی مواد به طور کلی بر اثر گرم شدن منبسط و بر اثر سرد شدن منقبض می گردند. کرنش ایجاد شده بر اثر تغییرات دما به ضریب انبساط

جمع شدگی ناشی از خشک شدن، و خزش

به وسیله |2019-02-21T14:45:08+03:30فوریه 21st, 2019|پایداری ابعادی, ساختار و مشخصات بتن سخت شده|

جمع شدگی ناشی از خشک شدن، و خزش بنا به دلایل مختلف، دو پدیده جمع شدگی ناشی از خشک شدن و پدیده ویسکوالاستیک با هم مورد بحث قرار میگیرند. اولا،

عوامل موثر بر مدول ارتجاعی

به وسیله |2019-02-21T14:28:43+03:30فوریه 21st, 2019|پایداری ابعادی, ساختار و مشخصات بتن سخت شده|

عوامل موثر بر مدول ارتجاعی در مصالح همگن بین وزن مخصوص و مدول ارتجاعی رابطه مستقیمی وجود دارد. در مصالح ناهمگن و چند فازی، نظیر بتن، نسبت حجمی، وزن مخصوص

ضریب پواسون

به وسیله |2019-02-21T14:23:36+03:30فوریه 21st, 2019|پایداری ابعادی, ساختار و مشخصات بتن سخت شده|

ضریب پواسون طبق تعریف برای موادی که تحت بار محوری ساده قرار می گیرند نسبت تغییر شکلهای نسبی (کرنش) جانبی به کرنش های محوری در محدوده ارتجاعی، ضریب پواسون نام

تعیین مدول ارتجاعی استاتیکی بتن

به وسیله |2019-02-21T14:20:39+03:30فوریه 21st, 2019|پایداری ابعادی, ساختار و مشخصات بتن سخت شده|

تعیین مدول ارتجاعی استاتیکی بتن در استاندارد۴۶۹ ASTM C، برای اندازه گیری و تعیین مدول ارتجاعی استاتیکی (مدول وتری) و ضریب پواسون، از نمونه های استوانه ای شکل 15*30سانتیمتری که

رفتار ارتجاعی

به وسیله |2019-02-21T14:10:07+03:30فوریه 21st, 2019|پایداری ابعادی, ساختار و مشخصات بتن سخت شده|

رفتار ارتجاعی خواص ارتجاعی مصالح در حقیقت شاخصی از سختی آنهاست. علی رغم رفتار غیر خطی بتن، تخمین مدول ارتجاعی بتن (یعنی نسبت بین تنش وارده و کرنش آنی در

انواع تغییر شکلهای بتن و میزان اهمیت آنها

به وسیله |2019-02-21T13:48:36+03:30فوریه 21st, 2019|پایداری ابعادی, ساختار و مشخصات بتن سخت شده|

انواع تغییر شکلهای بتن و میزان اهمیت آنها تغییر شکلهای بتن، که اغلب منجر به ترک می شوند در نتیجه رفتار مصالح در مقابل بار و عوامل محیطی بوجود می

پایداری ابعادی

به وسیله |2019-02-21T13:43:23+03:30فوریه 21st, 2019|پایداری ابعادی, ساختار و مشخصات بتن سخت شده|

پایداری ابعادی مقدمه بتن، بر اثر بارگذاری، تغییر شکلهایی ارتجاعی و غیر ارتجاعی از خود نشان می دهد. همچنین، بر اثر خشک شدن یا سرد شدن، کرنشهای ناشی از جمع

Go to Top