مقاومت بتن

رابطه بین مقاومت و تخلخل بتن

به وسیله |2018-09-06T17:44:34+04:30سپتامبر 6th, 2018|ساختار و مشخصات بتن سخت شده, مقاومت|

  رابطه بین مقاومت و تخلخل به طور کلی رابطه اساسی معکوسی بین مقاومت و تخلخل یک جسم جامد برقرار است. به عنوان مثال در یک ماده همگن این رابطه

مقاومت بتن

به وسیله |2018-09-06T17:44:48+04:30سپتامبر 6th, 2018|ساختار و مشخصات بتن سخت شده, مقاومت|

مقاومت پیشگفتار مقاومت بتن مهمترین خاصیت و مشخصه بتن نزد طراحان و مهندسان کنترل کیفیت بتن می باشد. در جامدات رابطه معکوس بین تخلخل (حجم فضاهای خالی) و مقاومت، یک

Go to Top