مدول ارتجاعی

قابلیت افزایش طول، و ترک خوردگی

به وسیله |2019-02-21T15:14:26+03:30فوریه 21st, 2019|پایداری ابعادی, ساختار و مشخصات بتن سخت شده|

قابلیت افزایش طول، و ترک خوردگی همانگونه که قبلا نیز بیان شد، اولین موضوع مهم در مورد تغییر شکلهای ناشی از تنشهای وارده و نیز ناشی از عوامل وابسته به

عوامل موثر بر مدول ارتجاعی

به وسیله |2019-02-21T14:28:43+03:30فوریه 21st, 2019|پایداری ابعادی, ساختار و مشخصات بتن سخت شده|

عوامل موثر بر مدول ارتجاعی در مصالح همگن بین وزن مخصوص و مدول ارتجاعی رابطه مستقیمی وجود دارد. در مصالح ناهمگن و چند فازی، نظیر بتن، نسبت حجمی، وزن مخصوص

Go to Top