ظرفیت کرنش کششی

قابلیت افزایش طول، و ترک خوردگی

به وسیله |2019-02-21T15:14:26+03:30فوریه 21st, 2019|پایداری ابعادی, ساختار و مشخصات بتن سخت شده|

قابلیت افزایش طول، و ترک خوردگی همانگونه که قبلا نیز بیان شد، اولین موضوع مهم در مورد تغییر شکلهای ناشی از تنشهای وارده و نیز ناشی از عوامل وابسته به

خواص حرارتی بتن

به وسیله |2019-02-21T15:10:48+03:30فوریه 21st, 2019|پایداری ابعادی, ساختار و مشخصات بتن سخت شده|

خواص حرارتی بتن مطابق تعریف، ضریب انبساط حرارتی () تغيير طول واحد طول ماده به ازای تغییر دما به میزان یک درجه می باشد. انتخاب سنگدانه با ضریب انبساط حرارتی

Go to Top