سنگدانه

عوامل موثر بر مدول ارتجاعی

به وسیله |2019-02-21T14:28:43+03:30فوریه 21st, 2019|پایداری ابعادی, ساختار و مشخصات بتن سخت شده|

عوامل موثر بر مدول ارتجاعی در مصالح همگن بین وزن مخصوص و مدول ارتجاعی رابطه مستقیمی وجود دارد. در مصالح ناهمگن و چند فازی، نظیر بتن، نسبت حجمی، وزن مخصوص

ساختار بتن – ساختار فاز سنگدانه

به وسیله |2018-06-02T10:06:11+04:30ژوئن 2nd, 2018|ساختار بتن, ساختار و مشخصات بتن سخت شده|

ساختار فاز سنگدانه ترکیب و خواص سنگدانه های مختلف بتن  در پست های بعدی بتن پدیا کاملا توضیح داده شده است. در اینجا توضیح مختصری در خصوص عناصر مهم در

Go to Top