عوامل موثر بر مدول ارتجاعی

به وسیله |2019-02-21T14:28:43+03:30فوریه 21st, 2019|پایداری ابعادی, ساختار و مشخصات بتن سخت شده|

عوامل موثر بر مدول ارتجاعی در مصالح همگن بین وزن مخصوص و مدول ارتجاعی رابطه مستقیمی وجود دارد. در مصالح ناهمگن و چند فازی، نظیر بتن، نسبت حجمی، وزن مخصوص