پایداری ابعادی

به وسیله |2019-02-21T13:43:23+03:30فوریه 21st, 2019|پایداری ابعادی, ساختار و مشخصات بتن سخت شده|

پایداری ابعادی مقدمه بتن، بر اثر بارگذاری، تغییر شکلهایی ارتجاعی و غیر ارتجاعی از خود نشان می دهد. همچنین، بر اثر خشک شدن یا سرد شدن، کرنشهای ناشی از جمع