پایداری ابعادی

مقدمه

بتن، بر اثر بارگذاری، تغییر شکلهایی ارتجاعی و غیر ارتجاعی از خود نشان می دهد. همچنین، بر اثر خشک شدن یا سرد شدن، کرنشهای ناشی از جمع شدگی در آن بوجود می آید. در صورتی که جمع شدگی مقید گردد کرنش های بوجود آمده موجب ایجاد تنشهای منجر به ترک میگردد.

در این فصل، تأثیر رفتار غیر خطی بتن بر روی منحنی تنش – کرنش، و نیز انواع ضرایب ارتجاعی و روشهای تعیین آنها شرح داده می شود. عوامل موثر بر ضرایب ارتجاعی نظیر سنگدانه، خمیر سیمان، ناحیه انتقال و پارامترهای آزمایش نیز مورد بحث قرار می گیرند.

تأثيرات تنشهای ناشی از کرنش های جمع شدگی و کرنش های ویسکو

ارتجاعی یکسان نیستند، با این وجود در هر دو پدیده، علل مؤثر و عوامل کنترل کننده مشترک فراوانی مشاهده میشود. در این فصل، همچنین عوامل موثر بر جمع شدگی و خزش نظیر مقدار سنگدانه، سختی و مقاومت سنگدانه، میزان آب، میزان سیمان، مدت زمان قرارگیری در معرض محيط، رطوبت نسبی و اندازه و شکل نمونه بتنی توضیح داده می شود.

جمع شدگی حرارتی مسأله مهمی در اجزای بتنی حجیم و بزرگ است. میزان این جمع شدگی با کنترل کردن ضریب انبساط حرارتی سنگدانه، نوع و مقدار سیمان و دمای مصالح تشکیل دهنده بتن قابل مهار است. علاوه بر اینها، مفاهیم قابلیت افزایش طول، و ظرفیت کرنشی کششی و اهمیت آنها در ترک خوردگی بتن مورد بحث قرار میگیرد.