ضریب پواسون

طبق تعریف برای موادی که تحت بار محوری ساده قرار می گیرند نسبت تغییر شکلهای نسبی (کرنش) جانبی به کرنش های محوری در محدوده ارتجاعی، ضریب پواسون نام دارد. ضریب پواسون اغلب برای بیشتر محاسبات طراحی بتن مورد نیاز نیست، ليکن به هر حال در تحلیل سازه هایی نظیر تونلها، سدهای قوسی و سایر سازه های نامعین استاتیکی کاربرد دارد.

در بتن های مختلف ضریب پواسون اغلب بین 0/15 تا 0/2 تغییر می کند. بررسیها نشان می دهند که ارتباط ثابتی بین ضریب پواسون و مشخصات بتن، نظیر نسبت آب به سیمان، سن عمل آوری و دانه بندی سنگدانه وجود ندارد. به هر حال ضریب پواسون در بتن های با مقاومت زیاد کمتر، و در بتن های خیس واشباع و بتن هایی که تحت بارگذاری دینامیکی قرار دارند بیشتر است.